Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Danmarks Apotekerforening behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via Danmarks Apotekerforenings hjemmeside farmaci.dk.

1.2 Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til Danmarks Apotekerforening skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 8.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden

2.1.1 Formål: Når du besøger apotekerforeningen.dk, anvendes der cookies til følgende formål

Vi henviser endvidere til vores cookiepolitik.   

2.1.2 Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at Danmarks Apotekerforening kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning).

3. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores it-leverandører.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support og forbedrer hjemmesiden.

4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af Danmarks Apotekerforening og dermed agerer som vores databehandler. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet udsendelse af nyhedsbreve. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder. 

5. DINE RETTIGHEDER

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

5.2 Indsigtsretten

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til farmaci@apotekerforeningen.dk.

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

5.6 Retten til dataportabilitet

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på farmaci@apotekerforeningen.dk. 

5.9 Retten til at klage

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over Danmarks Apotekerforenings behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på telefon +45 33 19 32 00. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside: Sådan klager du (datatilsynet.dk)

6. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.

7.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte:

Danmarks Apotekerforening 
Bredgade 54
1260 København

farmaci@apotekerforeningen.dk.
Tlf. 33 76 76 00
Telefontider: Mandag-torsdag: 9-16. Fredag: 9-15

8. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i nærværende persondatapolitik, vil du blive orienteret om det.