Folketinget debatterede ny apotekerlov

Ændringerne i apotekerloven er blevet førstebehandlet i Folketinget. Alle partier var enige om, at de danske apoteker skal have de rette rammebetingelser, som styrker kerneopgaven og sikrer, at de i endnu højere grad kan blive som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Lovgivning

 

AF: MERETE WAGNER HOFFMANN
DATO:  3. MAJ 2024

Folketingssalen

Vi har en stærk apotekssektor - og vi vil gøre den endnu stærkere. Sådan kan man kort opsummere talerne fra partiernes sundhedsordførere, da forslaget til en ny apotekerlov blev førstebehandlet i Folketinget den 2. april. Her havde alle partier lejlighed til at komme med deres bemærkninger til loven, før den går videre til behandling i Folketingets Sundhedsudvalg.

Og der var roser til apotekerne hele vejen rundt
”Hver gang jeg går ind ad døren til et apotek, så tænker jeg umiddelbart ’høj faglighed og professionalisme’. Og jeg bliver glad, fordi hjælpen er nær ved mig. Apotekerne spiller en helt central rolle i det nære sundhedsvæsen her i Danmark. De løfter allerede en lang række sundhedsopgaver – og der er andre muligheder på vej. Dermed er de med til at aflaste vores øvrige sundhedsvæsen,” sagde sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), da han indledte talerrækken.

Skal sikre stabilitet og kontinuitet
Der var bred tilslutning til denne opfattelse blandt talerne og også enighed om, at det er politikernes opgave at sørge for gode rammer for apotekssektoren, ”så der bliver sikret stabilitet og kontinuitet”, som Flemming Møller Mortensen udtrykte det.

Det vil først og fremmest sige en økonomimodel med incitamenter, der understøtter et stærkt fokus på den sundhedsfaglige kerneopgave, og som understøtter fysisk tilgængelighed i hele landet.

”Vi skal have mest mulig sundhed for pengene. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer de rigtige rammer og de rigtige incitamenter. Ordet ’økonomiske styringsmodeller’ lyder som noget, der er langt fra virkeligheden. Men dette er en af de debatter, der får stor betydning for os alle sammen, fordi vi alle bruger apotekerne, der er en vigtig del af det danske samfund,” lød det fra Christoffer Aagaard Melson (V).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fremhævede også, at man nu får en økonomimodel, hvor salget af medicin ikke fører til mere gældsopbygning.

Digitale løsninger
Flere ordførere omtalte behovet for digitalisering og lagde herunder vægt på borgernes mulighed for onlinehandel med medicin. Det gjaldt blandt andre Louise Brown (LA). ”Det er også vigtigt, når man taler om forsyningssikkerhed. Onlineapotekerne kan også gøre en verden til forskel, hvis de får lov.”

Hertil svarede ministeren, at apotekerne også som private erhvervsdrivende har en interesse i at digitalisere, da det er med til at effektivisere deres forretning. Hun varslede, at hun konkret i forbindelse med bruttoavanceforhandlinger senere på året vil se på, hvordan noget af provenuet fra frihandelsafgiften blandt andet kan bruges til at tilskynde til øget digitalisering.

Online skal ikke erstatte fysiske apoteker
Det fik Kirsten Normann (SF) til at understrege, at de fysiske apoteker er helt afgørende for den lige adgang til medicin og rådgivning. Hun advarede mod, at online-apoteker kommer til at erstatte de fysiske apoteker i landområderne – hvilket ministeren kunne afkræfte. Hun slog fast, at lovforslaget har til hensigt at sikre fysisk tilgængelighed overalt, og at regeringen holder fast i tommelfingerreglen om, at en borger højst må have 15 km til nærmeste apotek.

Ministeren fremhævede også, at der er afsat flere penge til det foreslåede tilgængelighedstilskud, der efter forslaget skal erstatte den nuværende udligningsordning.

”Tilskuddet skal gives til apoteker, der har et forsyningsmæssigt behov. Konkret foreslår vi, at det skal gives til apoteker, der har et lavt salg af lægemidler, og som ligger langt fra andre apoteker,” understregede hun og lagde vægt på, at det især skal sikre apoteker i landdistrikter.

Dog havde flere ordførere hæftet sig ved Apotekerforeningens bekymringer for, om den varslede omfordeling som et led i økonomireformen vil påvirke tilgængeligheden. Det vil der blive sat fokus på under udvalgsarbejdet.

Sundhedsminister Sophie Løhde fra folketingets talerstol
”APOTEKERNE løser også i stigende omfang en række sundhedsfaglige opgaver med direkte borgerkontakt. Med andre ord spiller apotekerne en stadigt større rolle i sundhedsvæsenet – en rolle, som vi fra regeringens side gerne vil være med til at understøtte”, sagde indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde ved førstebehandlingen af lovforslaget om en ændret apotekerlov.

Lettere adgang til vaccinationsprogram
Flere fremhævede det positive i, at apotekerne med lovforslaget får bedre muligheder for at tilbyde sundhedsydelser og for at være en del af de offentlige vaccinationsprogrammer. Det blev beskrevet som ”en naturlig udvidelse af apotekernes virksomhed som en del af det borgernære sundhedsvæsen”.

Også forslaget om at udvide apotekernes mulighed for at hjælpe med at udlevere sygehusmedicin blev fremhævet som en stor hjælp for de borgere, der har langt til sygehuset. ”Og så skal et vagtapotek ikke holde åbent i tidsrum, hvor det ikke bliver brugt, bare fordi reglerne siger det,” påpegede Sophie Løhde.

SF ønskede at gå endnu længere. Partiets sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen håbede, at man kan tale videre om en løsning, hvor det er lægen, der ordinerer medicinen, men det er farmaceuterne, der udfylder recepten. Desuden håbede hun, at man vil fortsætte drøftelserne af, at farmaceuter får mulighed for at udskrive visse lægemidler mod, at de får adgang til dokumentation i FMK.

”Det er sært, at man kan købe en test, der viser, at man har klamydia. Men man kan ikke købe den medicin, man skal have, uden et besøg hos lægen og endnu en test. Det er ikke en klog anvendelse af ressourcerne."

Øget beskyttelse af ordet apotek
Lovforslaget indeholder også et forbud mod, at butikker bruger apotekslignende navne, som forbrugerne kan misforstå. Som indenrigs- og sundhedsministeren udtrykte det, så er det afgørende for patientsikkerheden, og i øvrigt også troværdigheden, at forbrugerne ikke vildledes i den faglige rådgivning, de får. ”Derfor ønsker vi at præcisere, at butikker, der beskæftiger sig med sundhed, ikke kan kalde sig for ’apotik’ eller ’pharmacy’.”

Sundhedsministeren sluttede den timelange debat af med at takke for de mange bemærkninger fra Folketingets partier og overgive lovforslaget til Folketingets Sundhedsudvalg. Her skal det efter planen behandles midt i maj måned, hvorefter det går videre til 2. og 3. behandling i Folketingssalen.

Tidsplan for lovforslag

Forventet tidsplan for behandlingen af lovforslag om ændringer i apotekerloven:

  • 14. maj Folketingets Sundhedsudvalg afslutter sit arbejde med lovforslaget (afgivelse af betænkning)
  • 21. maj 2. behandling af lovforslaget i Folketingssalen
  • 23. maj 3. behandling i Folketings– salen, hvor det ventes vedtaget
Se alle taler fra førstebehandlingen på Folketingets hjemmeside. Debatten om ændringerne i apotekerloven starter kl. 19:10 (6 timer og 11 minutter inde i videoen)