Arbejdsgruppe anbefaler flere opgaver til apotekerne

Apotekernes faglighed skal udnyttes til at styrke medicinsikkerheden og aflaste andre faggrupper i sundhedsvæsenet, lyder konklusionen fra en arbejdsgruppe, der giver 18 konkrete anbefalinger til hvordan.

Sundhedsydelser
Nye opgaver

 

AF: REDAKTIONEN
DATO: 25. AUGUST 2023

 

 

 

 

Nye opgaver til apotekerne
FOTO: HANNE LOOP

Apotekerne skal varetage flere opgaver og aflaste andre i sundhedsvæsenet. Det er konklusionen fra den arbejdsgruppe, som politikerne nedsatte som en del af den brede politiske aftale om en sundhedsreform fra maj 2022.

Arbejdsgruppen har inden for seks hovedområder identificeret 18 konkrete anbefalinger til, hvor apotekernes kompetencer kan komme yderligere i spil og bidrage til at aflaste andre dele af sundhedsvæsnet, styrke patientsikkerheden og øge tilgængeligheden.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger: ”Apotekerne er allerede i dag en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, men de kan med fordel spille en endnu større rolle. Derfor er det også interessant, at arbejdsgruppen peger på en række konkrete sundhedsydelser, som apotekerne fremover kan løfte - og derigennem være med til at frigive ressourcer i det øvrige sundhedsvæsen. Det er eksempelvis helt oplagt i højere grad at lade apoteker hjælpe med at pakke og dosere medicin, så sygeplejersker og SOSU-assistenter, som der er mangel på, kan bruge arbejdstiden på andre opgaver samtidig med, at det bliver nemmere for borgerne at tage deres medicin.”

Set som en ressource
Apotekerforeningens formand ser frem til det videre arbejde med at realisere anbefalingerne.

”Jeg glæder mig over både anbefalingerne og over, at vi på apotekerne i højere grad bliver set som en ressource i det nære sundhedsvæsen og tænkt ind i løsningerne på de store udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. Den lavthængende frugt er dosispakket medicin, som apotekerne har tilbudt i mange år. Det er en sikker og effektiv løsning for både borgerne og den offentlige sektor, som er under ekstra stort pres på grund af personalemangel. De øvrige anbefalinger skal vi hurtigst muligt gøre til virkelighed på apotekerne, så flere kan få hjælp til at bruge deres medicin rigtigt.”

Apotekerforeningen har deltaget i arbejdsgruppen under Indenrigs- og sundhedsministeriet sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Lægeforeningen, PLO, Pharmadanmark og Farmakonomforeningen har bidraget til anbefalingerne.

FAKTA

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppens 18 anbefalinger til opgaver, som apotekerne kan være med til at løfte, falder inden for 6 temaer:

 1. Dosispakkede lægemidler
  Maskinelt dosispakket medicin øger patientsikkerheden og frigør medarbejderressourcer i kommuner og til dels regioner. Derfor bør det, ifølge arbejdsgruppen, udbredes yderligere. De konkrete anbefalinger går primært på at tilpasse rammerne og fjerne barriererne for, at dosispakket medicin kan udbredes yderligere.

 2. Mere vejledning om lægemiddelhåndtering
  For at øge tryghed og medicinsikkerhed anbefaler arbejdsgruppen, at apotekernes viden bringes yderligere i spil. Konkret foreslås det, at farmakonomer skal kunne udføre medicinsamtaler, så der frigøres farmaceutressourcer til nye sundhedsydelser. Desuden foreslås en ny sundhedsydelse, hvor apoteket tilbyder telefonisk vejledning til sundheds- og plejepersonale samt til pårørende, der håndterer borgeres medicin.

 3. Bedre samarbejde om medicin i sektorovergange
  Arbejdsgruppen foreslår, at apotekerne lokalt kan inddrages i arbejdet i sundhedsklyngerne på ad hoc basis, for eksempel i temamøder eller underudvalg. Og så skal der ses nærmere på muligheden for, at apotekerne kan udlevere vederlagsfri medicin til patienter i sygehusbehandling indkøbt gennem Amgros for hospitalerne.

 4. Øget substitution
  Arbejdsgruppen ser et potentiale for at udvide mulighederne for substitution af lægemidler. Her foreslås blandt andet, at der skal ses på udvidede substitutionsmuligheder ved restordrer. Muligheden for substitution af biologiske og biosimilære lægemidler skal også undersøges.

 5. Modernisering af recepten
  Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med en modernisering af recepten med afsæt i Sundhedsdatastyrelsens analyse ”Alternativ til recept”. Apotekerne vil i givet fald komme til at stå for udlevering i hele ordinationens løbetid – herunder hensigtsmæssig valg af pakning og passende genudlevering. Arbejdsgruppen anbefaler også, at fordele og ulemper ved indførslen af ordination på generisk navn analyseres, så lægerne får muligheden for at anvende generiske navne ved ordination frem for handelsnavnet.

 6. Undgå overmedicinering
  Arbejdsgruppen ser et potentiale for at nedbringe overmedicinering, øge patientsikkerheden og aflaste lægerne ved at give farmaceuterne på apotekerne mulighed for at foretage medicingennemgang. I første omgang skal der arbejdes videre med en medicingennemgangsydelse, hvor apotekerne efter aftale med lægen foretager medicingennemgang i lægedækningstruede områder.

Læs arbejdsgruppens anbefalinger i sin fulde længde på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.